Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
31 Αυγ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 7720/28-4-2021 αίτησης του κυρίου Δεληγιάννη Ελευθέριου, για προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, μέχρι και την 31η-10-2021, στην Επιχείρηση “The Ritzy” (Μεσογείων 242 Χολαργός)ως εξής : Παραχώρηση 0,30μ. Χ 4,63 μ. έμπροσθεν του Καταστήματος . Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δύναται να προβεί σε τελικές διορθώσεις, αν και όπου αυτό χρειαστεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

31 Αυγ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 7705/28-4-2021 αίτησης του κυρίου Κοντοδήμου Ευάγγελου, για προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, μέχρι και την 31η-10-2021, στην Επιχείρηση «Κουκουνάρι», (Μεσογείων 262 Χολαργός) ως εξής: Παραχώρηση 1,00 μ. Χ 10,15 μ. έμπροσθεν του Καταστήματος . Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δύναται να προβεί σε τελικές διορθώσεις, αν και όπου αυτό χρειαστεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

31 Αυγ 2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 7706/28-4-2021 αίτησης του κυρίου Αδάμη Άρη, για προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, μέχρι και την 31η-10-2021, στην Επιχείρηση «Chilangos Taqueria Tequileria» (Μεσογείων 258-260 – Χολαργός, ως εξής : Παραχώρηση 1,45μ. Χ 7,14 μ. έμπροσθεν του καταστήματος . Όλα τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δύναται να προβεί σε τελικές διορθώσεις, αν και όπου αυτό χρειαστεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

31 Αυγ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 73.563,89 € (εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ & ογδόντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021118 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (CPV 35113400-3).

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα στους ΚΑ 20.6063.0007, 30.6063.0001, 35.6063.0001, 45.6063.0001.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 απόφαση Ο.Ε. (και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου- Προέκταση οδού Ασπασίας & Υγείας, Παπάγου, τηλ.: 210-6540211 (εσωτ. 2) & φαξ: 210-6515712, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 28/09/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 30/09/2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχουν. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει σε ποσοστό το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 213 2002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

27 Αυγ 2021

Παρακαλείσθε την 03/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 όπως συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/13.03.2020 τεύχος Β’) και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων».

Θέμα 2ο: «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

Η Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Γκούμα Αικατερίνη

26 Αυγ 2021

Παρακαλείσθε την 01/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 όπως συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/13.03.2020 τεύχος Β’) και της υπ΄ αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: «Γνωμοδότηση για την Παραχώρηση σχολικών χώρων».

Θέμα 2ο: «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».

 

Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αγλαΐα Σουρανή

20 Αυγ 2021

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1), την 25η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 73.563,89€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 12021118 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης Έργων & Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή Δωρεάς.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

20 Αυγ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 828.290,82 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214200-2). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24-08-2021 ημέρα Τρίτη η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 30/08/2021 ημέρα Δευτέρα.
Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 13.359,53 € και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016, αλλά επειδή το δημοπρατούμενο έργο υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,
Με Κ.Α. 60.7331.0004 και 15.7331.0043
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 543 / 13-7-2021 (ΑΔΑ:6ΤΦ1ΩΞ1-Ι3Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

20 Αυγ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 57/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», με τις παραπάνω τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

20 Αυγ 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Ιματιοθήκης Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech