Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
02 Ιουν 2023

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων επί του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90 – 3ος Όροφος), την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 18.30, για συζήτηση επί των ακόλουθων Θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης Οχήματος Α. μ. Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Κηρυνείας 13).

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση επί της προετοιμασίας της Εκδήλωσης «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ – ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ – ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», που θα λάβει χώρα την 11-6-2023.

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

02 Ιουν 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ91/τ.Α’/13-04-2023)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίου)
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ) , καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 ( ΦΕΚ 137/ Α ) « Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
7. Την υπ’ αρ. 55/12-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΔΦΩΞ1-1Χ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.34079/25-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 38151/2-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2Υ46ΜΤΛ6-ΑΟΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων δύο (302) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38684/3-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4947/τΒ΄/06-11-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10359/8-05-2023 του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10710/11-05-2023 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023, είναι από 03/06/2023 ημέρα Σάββατο έως και 10/06/2023 ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο  ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopikou@dpapxol.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Ι. Γεωρικόπουλο, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871)

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                         

                               ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                            

 

 

 

02 Ιουν 2023

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ91/τ.Α’/13-04-2023)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίου)
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ) , καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 ( ΦΕΚ 137/ Α ) « Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
7. Την υπ’ αρ. 55/12-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΔΦΩΞ1-1Χ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.34079/25-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 38151/2-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2Υ46ΜΤΛ6-ΑΟΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων δύο (302) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38684/3-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4947/τΒ΄/06-11-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10359/8-05-2023 του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10710/11-05-2023 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023, είναι από 03/06/2023 ημέρα Σάββατο έως και 10/06/2023 ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο  ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopikou@dpapxol.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Ι. Γεωρικόπουλο, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871)

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                         

                               ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                            

 

 

 

30 Μαϊ 2023

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχει θέσει ως προτεραιότητα τον συστηματικό εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής υποδομής του Δήμου με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.

Για τον λόγο αυτό προκήρυξε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του νέου βρεφονηπιακού σταθμού σε οικόπεδο στη γωνία των οδών Εφέσου και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προκρίθηκε επειδή επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης μελέτης, ανάμεσα σε πολλές, μέσα από μια ανοιχτή, αξιοκρατική, αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία. Πρόκειται για την ενδεδειγμένη οδό, που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου επιζητείται εξαιρετική αρχιτεκτονική ποιότητα και υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ο διαγωνισμός για τον βρεφονηπιακό σταθμό προσέλκυσε τον εξαιρετικό αριθμό των 53 συμμετοχών, για τη δημιουργία των οποίων εργάσθηκαν άνω των 230 αρχιτεκτόνων και μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, καθώς και αριθμός ειδικών συνεργατών.

Το επίπεδο των αρχιτεκτονικών μελετών που κατατέθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλό και το έργο της κριτικής επιτροπής απαιτητικό.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τους αρχιτέκτονες και τους άλλους συντελεστές των 53 μελετών, που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό. Ευχαριστεί επίσης τα διακεκριμένα μέλη της κριτικής επιτροπής για το έργο τους και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άρτια προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά από συστηματική εξέταση και αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, απένειμε τις εξής διακρίσεις:

1ο βραβείο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Αντώνιο Παπαγγελόπουλο, και Μαριάνθη Παπαγγελοπούλο

2ο βραβείο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Κωνσταντίνο Αποστολίδη (ποσοστό 70%) και Παναγιώτη Νιώτη (ποσοστό 30%)

3ο βραβείο
στον αρχιτέκτονα κ. Ευάγγελο Πουρναρά.

1οΈπαινο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Γεωργία Δασκαλάκη

2ο Έπαινο
στον αρχιτέκτονα κ. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο.

Η δημόσια παρουσίαση του διαγωνισμού και τον μελετών θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Μαϊ 2023

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών – υλικών».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση, έως και τη ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/2023 από τις 08:30 έως τις 14:30,

Α. Στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός),

ή

Β. Στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

29 Μαϊ 2023

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση των υπ’ αριθ. 4/2023, 5/2023 και 7/2023 πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και εκλογή Αντιπροέδρου.
3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής (ΑΜΠαΧΧΑ)».
6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός των Δήμων Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού (ΔΙ.Α.Σ.)».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37/2022 προγενέστερης απόφασής της, για τον καθορισμό κοινοχρήστου χώρου του οποίου επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 28/2021 σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.
9. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
10. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
12. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού».
13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων».
15. Έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού».
16. Έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
17. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Τεπελενίου 31-33,
β. Ελλησπόντου 25.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Κλειούς 33,
β. Αγ. Ι. Θεολόγου 3.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
18. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
19. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
20. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχολικού έτους 2023-2024.
21. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
22. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Χολαργός, 26.05.2023

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

26 Μαϊ 2023

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/02-05-2023 Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΓΩΞ1-8Ω6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2023 έως και 22/9/2023 (τρεις μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα, 29/05/2023 έως και Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

26 Μαϊ 2023

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/02-05-2023 Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΓΩΞ1-8Ω6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2023 έως και 22/9/2023 (τρεις μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα, 29/05/2023 έως και Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

25 Μαϊ 2023

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( με φυσική παρουσία), την 29η Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55 – Α΄Όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών των 10ης , 11ης και 12ης Συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή υπόλογου διαχειριστή παγίας προκαταβολής έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3ο : Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, έτους 2023.
ΘΕΜΑ 4ο : Εξειδίκευση Πίστωσης.
ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού 2017».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Πρακτικού της Κριτικής Επιτροπής για την Εκδίκαση των Ενστάσεων σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».
ΘΕΜΑ 7ο : Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002017, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
ΘΕΜΑ 8ο : Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής
Αντιδήμαρχος Οικ/κής Ανάπτυξης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης

25 Μαϊ 2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37/2022 προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την προσθήκη ενός επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ως εξής:

• στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.

Σε κάθε περίπτωση τα τ.μ. που θα παραχωρηθούν, θα καθοριστούν κατόπιν σχετικών αιτήσεων και σχετικής έκθεσης της Δημοτικής Αστυνομίας έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

Σελίδα 1 από 481

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech