αποφ. 06/2014 "Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών στάθμευσης οχημάτων σε οδικά τμήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού"

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, όπως για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Χορήγηση αδειών στάθμευσης οχημάτων σε οδικά τμήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ισχύσουν τα ακόλουθα:

α. Να παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης στα οδικά τμήματα της πόλης :

(1) Σε υπηρεσιακά οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών (π.χ. ΚΥ, ΚΗΟ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δήμου Παπάγου-Χολαργού και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας εν γένει, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτών (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.00-17.00).
Δικαιολογητικά :
α. Αίτηση της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας,
β. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών οχημάτων,
γ. Βεβαίωση της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας ότι τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν έδρα τη διεύθυνση στην οποία αιτείται η στάθμευση,
δ. Βεβαίωση της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας ότι δεν διατίθεται στο κτίριό της υπόγειος ή επίγειος χώρος στάθμευσης.
Περιορισμοί:  Μέχρι δύο (2) θέσεις στάθμευσης, για κάθε υπηρεσία.

(2) Σε υπηρεσιακά οχήματα υψηλών Κυβερνητικών Προσώπων, καθ΄ όλο το 24ωρο.
Δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή έγγραφο της αρμοδίας Δημοσίας Υπηρεσίας,
β. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Περιορισμοί: Μία (1) θέση στάθμευσης, για κάθε πρόσωπο.

(3) Σε οχήματα Πρεσβειών, Προξενείων και Διπλωματικών Αποστολών.
Δικαιολογητικά: Αίτηση της Πρεσβείας, Προξενείου ή Διπλωματικής Αποστολής ή έγγραφο της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Περιορισμοί: Μέχρι δύο (2) θέσεις στάθμευσης, στο σύνολο κάθε Πρεσβείας ή Προξενείου ή Διπλωματικής Αποστολής, ακόμα και αν όλες αυτές οι υπηρεσίες στεγάζονται στο ίδιο κτίριο.

(4) Σε οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθ΄ όλο το 24ωρο.
Δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
β. Φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας του οχήματος,
γ. Ειδικό σήμα στάθμευσης
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ κ.λ.π.),
ε. Άδειες οδήγησης οχήματος του αιτούντος. Αν ο αιτών δεν μπορεί να οδηγεί ο ίδιος το όχημα, υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται το άτομο που θα οδηγεί το όχημα κατά τις μετακινήσεις του,
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν διαθέτει θέση στάθμευσης εντός του οικοπέδου της οικίας του. 
Περιορισμοί: Μία (1) θέση στάθμευσης.

(5) Σε οχήματα σχολικά ή παιδικών σταθμών, νοσοκομειακά οχήματα, οχήματα τροφοδοσίας, οχήματα «τελετών» και οχήματα Ιερών Ναών ή Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προ των εισόδων Εκπαιδευτηρίων, Παιδικών Σταθμών, Νοσοκομείων / Θεραπευτηρίων / Κλινικών, Ιερών Ναών και εν γένει Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, για ολιγόχρονη στάθμευση των οχημάτων τους, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας τους  [στους δικαιούχους αυτών των περιπτώσεων, παρέχεται η δυνατότητα επισήμανσης του παραχωρηθέντος χώρου με φορητά μέσα (Κ.Ο.Κ. άρθρο 48 παρ.2 – έκτακτες περιπτώσεις), μετά γνώμη της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής ].
Δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
β. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Περιορισμοί: Μία (1) θέση στάθμευσης.

(6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνιμα ή προσωρινά, για αυστηρά σοβαρούς ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με ανάλογα πιστοποιητικά. Σε αυτή την περίπτωση, η παραχώρηση γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

β.  Προϋποθέσεις για όλες τις ανωτέρω παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης αποτελεί ή μη  ύπαρξη ιδιοκτήτου χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του οχήματος του ενδιαφερομένου και η μη ύπαρξης ειδικών ρυθμίσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης στην περιοχή.

γ. Η παραχώρηση των θέσεων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού έχουν προηγηθεί εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων προς το Συμβούλιο της οικείας Δημοτικής Κοινότητας και πρόταση της τελευταίας προς την Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής (σύμφωνα με την παρ.2β άρθρου 84 σε συνδυασμό με την παρ.4 άρθρου 83 του Ν.3852/2010).

δ. Σε οχήματα αμίσθων Προξενικών Αρχών δεν παραχωρούνται θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, δοθέντος μάλιστα ότι οι περισσότεροι άμισθοι Πρόξενοι είναι Έλληνες υπήκοοι.

ε. Αν απαιτείται ειδική σήμανση των παραχωρουμένων θέσεων στάθμευσης, αυτή γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του ενδιαφερομένου, υπό την εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

στ. Το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων τηρεί πλήρες αρχείο για όλες τις παραχωρούμενες ή παραχωρηθείσες κατά το παρελθόν άδειες στάθμευσης οχημάτων σε οδικά τμήματα του δήμου, με όλη τη σχετική για κάθε μία θέση αλληλογραφία.

ζ. Το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων είναι υπεύθυνο να εισηγείται στη Δημοτική Αρχή την κατάργηση κάθε θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα του δήμου, ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι της παραχώρησης. Γι’ αυτό το σκοπό, επανεξετάζει όλες αυτές τις άδειες μία φορά το εξάμηνο, ώστε να καταργούνται, με απόφαση του Δημάρχου, χωρίς καθυστέρηση.

Αριθμός Απόφσης 6/2014 - συνημμένο αρχείο με την απόφαση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός