Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 186/2019 “Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και ορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, με θητεία από 19- 09-2019 έως 31-10-2021 τους κάτωθι:

1. Σουρανή Αγλαΐα - Πρόεδρος
2. Παραδέλλη Ισμήνη - Αντιπρόεδρος
3. Κομιώτη Αικατερίνη
4. Υφαντής Μιχαήλ
5. Θωμόπουλος Ευάγγελος
6. Ναστούλης Χρήστος
7. Δεμέστιχας Παναγιώτης
8. Παπανδρέου Ανδρέας - Δ/ντης του 2ου Γυμνασίου Χολαργού
9. Κοσμάτου Αγγελικού - Δ/ντρια του Γυμνασίου Παπάγου
10. Κόκκοτα - Λυκοτροφίτη Έφη - Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
11. Τσαγκλής Αδάμ - Εκπρόσωπος των μαθητικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 170 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 22 Οκτ 2019