Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

12η Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε.

Θέμα : "Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου"

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

 

 1. την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
 2. την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
 3. την Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ.173 «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου»

Εισηγείται

Α. την προκήρυξη  δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει  τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 • Γιώργας Λάμπρος, Διευθυντής του 1ου Λυκείου Παπάγου
 • Μιχάλης Τράκας, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
 • Καζάκος Νικόλαος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου Παπάγου

Με αναπληρωματικά μέλη τα κάτωθι:

 • Ανδρέας Χριστοδουλίδης, Υποδιευθυντής του 1ου Λυκείου Παπάγου
 • Μαγδαληνή Πάλλη, Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
 • Παπαδήμα Παναγιώτα, Μέλος του Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου Παπάγου

 

Β.     Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

 

 1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα 28 Αυγούστου και Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 09.00πμ-14.00μμ. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα λάβει χώρα στις 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη στις 11.00πμ στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Λυκείου Παπάγου.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμ− φωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

 

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως, 189 εργάσιμες ημέρες και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300,00) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

 1. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου και λήγει 30-6-2026.

 

 1. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

 1. Ο πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του    κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΟΑΕ

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε)      Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ)    Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ)      Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η)     Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

 1. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιοδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. Οι εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο του έτους είναι 189.      

 

 1. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο:

 Αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», όπως και της υπ΄αριθ. ΔΥΙΓ/Γ.Π./οικι.93828/1-8-2006 (Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/β/25-08-2016.

 

 1. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και του σχολείου.

 

Αποφασίζεται ομόφωνα

 

Η προκήρυξη  δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου, σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech