Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει : α) Τους υποβαλλόμενους Όρους, Προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 2017193 μελέτης της Δ/νση ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ., για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α. Την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. β. Την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέσει πίστωση 4.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης εγκρίνει την…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τον Καθορισμό των Όρων Διακήρυξης της φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 29170/7-11-2017 Πρακτικού Νο 1 (το Παράρτημα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής), της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση των με αριθ. πρωτ. 28613/2-11-2017 και 28745/3-11-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (συνοπτικών Διαγωνισμών), για τον Διαγωνισμό : «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών…
Σελίδα 1 από 95

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός