Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (261)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΈχοντας υπόψη: 1. Το. άρθρο 192 παρ.1 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Το αρθ. 6 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α')3. Την 158/25.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τα πρακτικά της από 25.07.2018 άγονης δημοπρασίας για…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 70.760,60 €, (εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ και…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €, (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως περιγράφονται στην υπ’…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΔιακηρύσσει ότι: Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται ι) στην Λ. Μεσογείων 156 στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα πλησίον του πρώτου περιπτέρου, και ιι) στην Λ. Μεσογείων 156 πλησίον της εισόδου – εξόδου του σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-ΧολαργούΔιακηρύσσει ότι: Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Παπάγου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου για εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) ΤράπεζαςΗ δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού 46.817,44 €, (σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών),…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Διενεργείται πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία ανθοπωλείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 10,00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός