Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (180)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την έγκριση της Ζ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 152/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΨΟΟΛΝ6-ΜΦΤ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει την αποζημίωση μετακίνησης, για τη συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο του Δημάρχου ως εξής: έξοδα μετακίνησης στη Ναύπακτο οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (αποζημίωση 0,15€ /χιλιόμετρο σύμφωνα με την υπ’ αριθ.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κατά την συζήτηση, της από 23-12-2014 Έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Παπάγου –Χολαργού και της υπ. αριθμ. 9/2012…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εγκρίνει τις κατωτέρω 1.032,50 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 85€ στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Βασιλικής Αγγελοπούλου, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό έως 31/12/2019. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την αποδοχή της δωρεάς του δημότη κ. Παλαιολόγου Ευστράτιου για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ήτοι: Μία (1) Τηλεόραση με τα εξής χαρακτηριστικά: Turbo-X LED TV TXV-2454, 24’’, HD Ready,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την κήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» ως άγονο. Την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού.
Σελίδα 1 από 23

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός