Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (181)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την από 30-8-2018 Γνωμοδότηση / Εισήγηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ενώπιον ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Μ 2018153 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων), για το Διαγωνισμό με τίτλο : “Παροχή…
H ΟικονομικήΕπιτροπήαφούέλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση τηςΠροέδρου.  Την τήρηση τηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών τηςυπ’ αριθ. Μ 2018152 μελέτηςτηςΔιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων), για τον Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 18587/30-8-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18587/30-8-2018 Πρακτικού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 392.415,55€, στο όνομα της προϊσταμένης του Τμήματος Πρόνοιας, κ
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σχετικά με τη Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία ανθοπωλείου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
Σελίδα 1 από 23

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός