Μεταβίβαση συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο κα Νικάκη Βικτώρια"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη:

i. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ii. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει,

iii. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/2012) αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία,

iv. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β΄) για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους,

v. Το άρθρο 23 του Ν. 3838/2010 «Πολιτογράφηση Ομογενών Κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.»,

vi. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3125/τ. Β΄/26-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

vii. Την υπ’ αριθμ. 924/15811/1-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Μεταβιβάζουμε στην κα Βικτώρια (Βίκυ) Νικάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, την αρμοδιότητα των πολιτογραφήσεων ομογενών, συμπληρωματικά ως προς τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που της μεταβιβάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 924/1-9-2014 προγενέστερη απόφασή μας. 

 

Ο Δήμαρχος

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός