Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2133

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1, 58 και 254 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Αναπλήρωση Προϊσταμένων» του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει,
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΦΕΚ 3125/τ.Β΄/2012) όπως τροποποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4947/τ.Β΄/6.11.2018,
4. Την υπ΄ αριθμ. 2078/273433/27.9.2019, απόφαση τοποθέτησης μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου σε οργανικές μονάδες,
5. Την υπ’ αριθμ. 2087/23641/30.10.2019 απόφαση αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός