Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ» για τα έτη 2021, 2022 & 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.900,00 €, (πλέον ΦΠΑ 13%).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 154/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ6ΥΘΟΛΥΡ-Η2Φ) (Εγκεκριμένο ΑΔΑΜ:21REQ008603678) προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης του ΔΟΠΑΠ για τα έτη 2021, 2022 & 2023. Σε περίπτωση που για λόγους δημόσιας υγείας το αθλητικό camp ματαιωθεί ή τροποποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση και η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών δύναται να διαμορφωθεί αναλόγως.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια από:
27 Μάϊου 2021 μέχρι και την 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους. Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης, θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Η σύμβαση που θα προκύψει για το αθλητικό camp του ΔΟΠΑΠ θα έχει διάρκεια τα 2021, 2022, 2023. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5 % της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ. Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 13-5-2021 μελέτης του ΔΟΠΑΠ. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά σας, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55, 15561 Χολαργός – ισόγειο)

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών για την προμήθεια με τίτλο:
«Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ»
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech