Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η οποία δοθεί ως εξής:

α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθύς (νωπά και κατεψυγμένα). Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη του κάθε τμήματος,

β) Με τιμές μονάδας (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη. CPV: 15511000-3, 15411110-6, 15811000-6, 15800000-6, 15000000-8, 15331170-9, 15300000-1, 15110000-2, 15220000-6. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 11/9/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 18/9/2017 και ώρα 11.30 π.μ. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 368.500,17€ (τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και δέκα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017122 συνολική Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2017 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.& Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΚΑ ΔΗΜΟΥ 15.6473.0002, 10.6061.0001, 15.6061.0001, 20.6061.0001, 30.6061.0001, 35.6061.0001, 45.6061.0001, ΚΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. 6481.01, 6063.02, ΚΑ Δ.Ο.Π.Α.Π. 10.6061.003) (ΑΑΥ ΔΗΜΟΥ 408,409,410,411,412,413/2017 ΑΑΥ ΔΟΚΜΕΠΑ 95,96/2017 ΑΑΥ ΔΟΠΑΠ 4/2017) και θα προβλεφθεί η διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2018, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: α) Ανάγκες Δήμου: Τρόφιμα 81.858,44€ , Γάλα : 69.976,67€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) β) Ανάγκες Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.: Τρόφιμα 194.002,70€, Γάλα: 21.397,49€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

γ) Ανάγκες Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. (Γάλα): 1.264,87€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΑΑΥ ΔΗΜΟΥ 408,409,410,411,412,413/2017 ΑΑΥ ΔΟΚΜΕΠΑ 95,96/2017 ΑΑΥ ΔΟΠΑΠ 4/2017 Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 2017122 μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει: α. το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech