Ματαίωση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, διάρκειας ενός (1) έτους

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

 

1. Ματαιώνει τον ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, 2020-2021», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

2. Ανακαλεί την υπ’ αρ. 198/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΔ9ΩΞ1-0Θ1) απόφαση της, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 – 2021», των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Μ2019139 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Ο Προεδρεύων
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός