Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1924/2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. Έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

II. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»

III. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

IV. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

V. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.

VI. Την υπ’ αρ. 1924/2019 απόφαση που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» VII.Την υπ’ αρ.2032/2019 απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ.1924/2019 απόφασης που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

VIII. Το άρθρο 47 ν.4647/2019 που τροποποιεί το άρθρο 59 ν.3852/2010.Ειδικότερα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»

IX. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947Β/6-11-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

2.Τροποποιεί την υπ’ αρ.1924/2019 απόφαση που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όσον αφορά στον ορισμό και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Άννα Τσικρικώνη, ως εξής:

«Ε. Την Άννα–Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των διευθύνσεων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που υπάγονται στις διευθύνσεις αυτές.
 • Την υπογραφή των εντολών πληρωμής της Πάγιας Προκαταβολής
 • Την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ οικονομική υπηρεσία
 • Την εποπτεία και έλεγχο αποθηκών υλικών (αναλωσίμων και μη).
 • Την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την εποπτεία ενημέρωσης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση αποφάσεων).
 • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 • Την προώθηση πολιτικών και εφαρμογών στο πλαίσιο της «Έξυπνης Πόλης» με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου (προώθηση και επέκταση των εφαρμογών “Citify Papagou – Holargos Smart City”, “E-Polis”, “Green City” σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου).
 • Τη λειτουργία και επέκταση των μηχανισμών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως η τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας του πολίτη 15800 και οι ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης των πολιτών.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς αρμοδιότητάς της.
 • Τα καθήκοντα ληξιάρχου τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου. 
 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Συμπληρώνει την υπ’ αρ.1924/2019 απόφαση που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», oρίζοντας τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, βάσει του άρθρου 47 ν.4647/2019 με θητεία από 22/1/2020 μέχρι 31/10/2022, μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

«ΣΤ. Τον κο Μιχάλη Υφαντή, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 • Την εποπτεία για την ορθή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΠ
 • Την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας
 • Την προσέλκυση και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερ-τοπικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΠ
 • Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των επιμέρους οργανικών μονάδων αυτών  Την καθημερινή παρακολούθηση του μηχανισμού υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Ζ. Τον κο Χρήστο Πετράκη, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου
 • Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ
 • Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά»
 • Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

4. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μιχάλη Τράκα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτρης Οικονόμου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Άννας – Μαρίας Τσικρικώνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Δημητριάδου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δημήτρη Οικονόμου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλης Σιαμάνης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βασίλη Σιαμάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μιχάλης Τράκας. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Δημητριάδου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Άννα – Μαρία Τσικρικώνη. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Μιχάλη Υφαντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Πετράκης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χρήστου Πετράκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μιχάλης Υφαντής.

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Άννα Μαρία Τσικρικώνη, η οποία αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Τράκα.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ηλίας Ασποστολόπουλος

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech