αρ. αποφ. 242/2016 Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση,τα κάτωθι :

Εγκρίνει, τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, αποτελούμενη από τους κάτωθι :
1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ - Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο αναπληρούμενη από τη Δημοτική Σύμβουλο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ.
2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - Δημοτική υπάλληλο, ως μέλος αναπληρούμενη από τη Δημοτική υπάλληλο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ.
3. ΑΡΤΕΜHΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ - Δημοτικό Υπάλληλο, ως μέλος αναπληρούμενος από το Δημοτικό υπάλληλο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ.
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 555 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός