αρ. αποφ. 243/2016 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση,τα κάτωθι :

Εγκρίνει, τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές των άρθρων 221, 219 & 220, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

1. ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ - Δημοτική Σύμβουλο, αναπληρούμενη από τη Δημοτική Σύμβουλο ΑΓΛΑΙΑ ΣΟΥΡΑΝΗ.
2. Αντιγόνη Μελά - Δημοτική υπάλληλο, αναπληρούμενη από το Δημοτικό υπάλληλο Ιωάννη Μπαρλή.
3. Ιωάννη Μανάτο - Δημοτικό υπάλληλο, αναπληρούμενο από τη Δημοτική υπάλληλο Καλλιόπη Σωτηροπούλου.
Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ.
Κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων βάσει των οριζομένων στα άρθρα 219 & 220.
Διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 749 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός