αρ. αποφ 348/2016 Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης»

Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης» και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης ως μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

1. τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των όρων αυτής, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και

2. ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προγραμματικής σύμβασης, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Γεωργία Αρβανίτη με αναπληρωτή της το Δημοτικό Σύμβουλο κο Μιχαήλ Χατζή.

 

 Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 837 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός