αρ. αποφ. 351/2016 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση της προθεσμίας του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ίση με την συμβατική δαπάνη και διαμορφώνεται σε 7.560,97€ με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 6.097,56€ για εργασίες και πρόβλεψη αναθεώρησης και 1.463,41€ για Φ.Π.Α.

Επιπλέον, εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών Κτιρίων 2016» συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ημερών, ήτοι μέχρι την 31η/12/2016, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 840 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός