αρ. αποφ. 354/2016 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 28.201/25-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016», με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον κο Δημήτριο Σφελάγγη.

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 17-07-2016, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 09-09-2016 και με τελικό ποσό 11.665,14€ με το Φ.Π.Α.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την 25η Νοεμβρίου 2016, από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 22-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και την απόφαση 271/2016 (ΑΔΑ : Ω248ΩΞ1-7Ω0) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 800 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός