αρ. αποφ. 355/2016 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Δημιουργία αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας στη στάθμη -1, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το με αριθ. πρωτ. 28.017/23-11-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Δημιουργία αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας στη στάθμη -1, στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90)», με ανάδοχο τεχνική κατασκευαστική εταιρεία «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούμενη από τον κο Αλέξανδρο Κυπριάνο.

Το έργο περαιώθηκε έντεχνα και εμπρόθεσμα στις 13-05-2015, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφτηκε στις 11-08-2015 και με τελικό ποσό 10.277,70€ με το Φ.Π.Α.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε την 23η Νοεμβρίου 2016, από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με το από 22-09-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014, άρθρο 61 και τις αποφάσεις 337/2015 (ΑΔΑ : 7ΨΓΖΩΞ1-ΗΚΑ) και 271/2016 (ΑΔΑ : Ω248ΩΞ1-7Ω0) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 838 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός