Αρ. απόφ. 291/2019 “Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
1. την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις», έως του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης το οποίο ,για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (464.695,00€),
2. την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της σύμβασης του έργου «Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση οδού Βουτσινά» από ιδίους πόρους του Δήμου,
3. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019- 2020 και της εν λόγω πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 14 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός