Αρ. απόφ. 293/2019 “Πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κατόπιν παράτα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», με σύμβαση ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (παράτασης ισχύος αυτού έως την 30-06-2023), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, με τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Ψυχολόγων: άτομο (1)
ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών: άτομα (2)

Η πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5002017.

Κωδικός Δικαιούχου: 40105247.

Η εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 539.700,00 €.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 21 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 13 Φεβ 2020

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός