Αρ. απόφ. 62/2020 "Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την μηνιαία καταβολή εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, ως ακολούθως:

 

Στα μέλη του Νομικού Προσώπου της Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται ως αποζημίωση, το πόσο των 17,10€ μικτά, ανά συνεδρίαση και για ως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα.
Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου (εκτός από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του Δημάρχου. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση θα ισχύσει σύμφωνα με τα ανωτέρω από 01-01-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 34 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός