40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14 Νοεμβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 44.255,60 €, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018213 μελέτης της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα- φορτωτή για το Δήμο Παπάγου Χολαργού.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού 1 (αποσφράγιση, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών λοιπών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (ανοικτών διαγωνισμών) για την διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού: Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση Ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρων.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός