41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (20 Νοεμβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 52.700,00 €, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018255 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου».
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση Ενδίκου Μέσου και Ορισμός Δικηγόρου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός