11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (27 Μαρτίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΑ», προϋπολογισμού 2.771.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8β του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 2ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 11/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 1.922.500,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8β του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019».
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Παπάγου - Χολαργού» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Μ2018222 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός