26η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (1 Ιουλίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 1η  Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 92, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 2ο:  Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» προϋπολογισμού 74.329,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 3ο: :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ  4ο : Έγκριση πρώτης παράτασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

 ΘΕΜΑ  5ο :   «Έγκριση Πρακτικού 3 του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

 ΘΕΜΑ  6ο :   Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 73.972,20 ευρώ, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2020039 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

 ΘΕΜΑ  7ο :   Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.

 ΘΕΜΑ  8ο :  ΄Β Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ, οικ. έτους 2020 (απόφαση Δ.Σ. 26/2020).

 ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2020 Απόφασης Δ.Σ. ΔΟΚΜΕΠΑ για την απαλλαγή από την καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων), για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο 2020, εξαιτίας της πανδημίας Sars-Cov-2. 

 

  

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός