Αρ. Απόφασης 305-2017 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν. β. Το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2 2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός