Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Αρ. αποφ. 08/2015 "Παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την εμφάνιση των Δικηγόρων του Δήμου κ.κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου και Παναγιώτη Πούλιου, την 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015,

β . Τ η Δ ή λ ω σ η , α π ό  τ ο υ ς  α ν ω τ έ ρ ω  Δ ι κ η γ ό ρ ο υ ς ,  Π α ρ ά σ τ α σ η ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  Α γω γ ή ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Π α π ά γ ο υ – Χ ο λ α ρ γ ο ύ , για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44 ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουμένων, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του, προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήματα σε βάρος του, με ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζημίας και περαιτέρω χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, και εκπροσωπήσουν τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού ως πολιτικώς ενάγοντα κατά των κατηγορουμένων :

1) Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης,
2) Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδη και της Αικατερίνης
3) Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου και της Γλυκερίας
4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
5) Νικολάου Δεκόλη του Αποστόλου και της Μαργαρίτας
6) Χαράλαμπου Σμυρλιάδη του Παναγιώτη και της Ελένης
7) Alan Ronald Cable του Albert Leslie και της Irene Louisa
8) Χρήστου Κωτσαΐδη του Μάρκου και της Παρασκευής
9) Natalia Godoroja του Petru της Taisia
10) Φώτου Φωλιά του Ελευθερίου και της Παναγιώτας
11) Αλίκης Παρασκευής Φλώρου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης
12) Κωνσταντίνου Κωνστάντου του Παναγιώτη και της Παρασκευής
13) Χρήστου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
14) Noe Nordeine Benziane
15) Μαρίας Σκλαβάκη του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας
16) Πέτρου Νικολοθανάση του Γεωργίου και της Αρετής
17) Κωνσταντίνου Σιαφάκα του Νικολάου και της Ιοκάστης
18) Βασιλείου Δημητράκα του Νικολάου και της Παρασκευής
19) Αρετής Γιαννούλη του Γερασίμου και της Μαρίας,

για τα αδικήματα που τέλεσαν σε βάρος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό υπ. αρ. 365/2014 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα (1) για τους πρώτους πέντε κατηγορουμένους, για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας, στρεφομένης κατά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, τελεσθείσας από κοινού και μη κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο δράστης ή η ζημία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και (2) για όλους τους κατηγορουμένους, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από την ανωτέρω εγκληματική δραστηριότητα, με την μορφή της συστάσεως ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα, για λογαριασμό, προς όφελος και εντός των πλαισίων εγκληματικής ομάδας, και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ανωτέρω κατηγορίας.

γ. Την εκπροσώπηση, από τους Δικηγόρους κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και Παναγιώτη Πούλιο, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής.

δ. Την παροχή της Εντολής, της Πληρεξουσιότητας και του Δικαιώματος στους δικηγόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ.κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο και Παναγιώτη Πούλιο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως, για την υλοποίηση των ανωτέρω α., β. και γ.

ε. Την Έγκριση και Αναγνώριση, από σήμερα, όλων των πράξεων των ανωτέρω πληρεξουσίων, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που τους δίνεται, ως νόμιμων, έγκυρων, ισχυρών και απρόσβλητων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech