Αρ. Απόφασης 237-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 77604 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ" ΚΛΠ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη

- Την Εισήγηση της Προέδρου.

- Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση του από 6-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ», Προϋπολογισμού

198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. .

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός