Αρ. Απόφασης 257-2018 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
Αριθμός Απόφασης:
257
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες ποσού 705,90€, από τoν υπόλογο διαχειριστή κ. Δημήτριο Σαραντόπουλο, και
την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού
του Δήμου, ήτοι :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός