Αρ. Απόφασης 5-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΕΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ Σ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 30382/28-12-2018 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας -τιμής, για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα- φορτωτή για το Δήμο Παπάγου
Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός