Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στις ομάδες Γ, Δ και Ε του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου»…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το Πρακτικό 2: Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή – Διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το Πρακτικό 2: Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή - Διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 2355/7-2-2020 Πρακτικό 2: Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή - Διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το Πρακτικό Ι διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 -2021», προϋπολογισμού 600.000,00 με Φ.Π.Α.».
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει το από 6/2/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που έγιναν από την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε» για το έργο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει την αύξηση του συμβατικού ποσού της υπ΄ αριθμ. 16323/25-6-19 σύμβασης με την εταιρία «JACKIE AND JINO -ΣΟΦΙΑ Δ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΠΑΝΣΙΟΝ» έως του ποσού…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός