Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (185)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Κατακυρώνει τη δημοπρασία στο όνομα της, NEW STEP ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στoν Δήμο Παπάγου-Χολαργού για την τοποθέτηση-διατήρηση πληροφοριακών…
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει:1. Την εξειδίκευση της πίστωσης έως του ποσού των 992,00€ στον ΚΑ 15.6473.0017 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για τα έξοδα διοργάνωσης και πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην απαλλαγή της κ. Βασιλικής Αγγελοπούλου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 104/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 85,00€
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει:α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει:1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα,2. τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης εφαρμογής της στατικής ενίσχυσης του 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, αμοιβής 4.287,47με Φ.Π.Α.3. την παράταση…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει:1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα,2. τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης εφαρμογής της στατικής ενίσχυσης του 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, αμοιβής 2.962,82 με Φ.Π.Α.,

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός