ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110/2020:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ περί Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου για την Προμήθεια δύο (2) Κλειστών Φορτηγών

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6563/27-4-2020 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την Προμήθεια δύο (2) Κλειστών Φορτηγών.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός