ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114/2020: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Α. Την Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο», έως του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης το οποίο για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 195.631,20 €).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός