ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2020: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου.
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.168,82 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.0001 «διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ», του τρέχοντος προϋπολογισμού 2020.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός