Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΔΕΚΑ (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. 1/2015 Σ.Μ.Ε.

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΔΟΠΑΠ

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΔΕΚΑ (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, Νομού Αττικής, Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Αυτοχρηματοδοτούμενα Πολιτιστικά Επιμορφωτικά τμήματα ΔΟΠΑΠ» με

1. εκμάθηση ζωγραφικής για ενήλικες και παιδιά.

2. εκμάθηση κλασικού και μοντέρνου χορού.

3. εκμάθηση Κοπτικής - Ραπτικής.

4. εκμάθηση κατασκευής Κοσμήματος.

5. εκμάθηση Μουσικοκινητικής Αγωγής, σύστημα Οrff,

6. Θεατρικό Παιχνίδι,

7. Εκμάθηση αγιογραφίας,

8. Εκμάθηση τραγουδιού,

9. Εκμάθηση ψηφιδωτού και

10. Ιατρική κάλυψη των αθλουμένων του Δ.Ο.Π.Α.Π.,

συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Ζωγραφικής

Έως 12 μήνες

1

102

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Θεατρολόγου

Έως 12 μήνες

1

103

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΠΕ Ιατρού

Έως 12

μήνες

1

104

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Αγιογράφου

Έως 12

μήνες

1

105

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Κατασκευής Κοσμήματος

Έως 12 μήνες

1

106

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Κοπτικής -Ραπτικής

Έως 12 μήνες

1

107

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α μουσικοκινητικής Αγωγής  - σύστημα διδασκαλίας ORFF

Έως 12 μήνες

1

108

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Τραγουδιού

Έως 12 μήνες

1

109

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α Χορού

Έως 12 μήνες

1

110

Έδρα του ΝΠΔΔ

(δήμος Παπάγου- Χολαργού)

ΔΕ Δάσκαλος/α

Ψηφιδωτού

Εως 12

μήνες

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Παπάγου 15669 απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ (κα Σταυρούλα Σκιάνη) ή στο Τμήμα Πολιτιστικού υπόψη κου Στέλιου Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας: 210-6543879 εσ. 4 ή 110). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση επιλογής, ΚΑΙ μόνο για μια θέση κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) η μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), β) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και γ) Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ο.Π.Α.Π.

Μιχάλης Τράκας

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech