Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 33122/11-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ανοικτών Διαγωνισμών), για τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο : «Προμήθεια…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τον υποβαλλόμενο Προϋπολογισμό και Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθ. 2017225 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του από 7-12-2017 Πρακτικού (και των συνημμένων αυτού) της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου, για την Εκποίηση Κατεστραμμένων Κάδων Απορριμμάτων.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της Νόμιμης Διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση του το από 7-12-2017 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την ανάθεση της Μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΡΚ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του από 4-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την ανάθεση της Προμήθειας και Τοποθέτησης Ανυψωτικού…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Τα άρθρα 203 - 207 του Ν.3463/ΦΕΚ 114Α/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση επί του Ετήσιου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός