Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (263)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή του κ. Γεωργίου Θεοχάρη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1124/10-9-20182018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00€.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Τα Πρακτικά Νο 1 και 2, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την από 30-8-2018 Γνωμοδότηση / Εισήγηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού ενώπιον ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. Μ 2018153 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων), για το Διαγωνισμό με τίτλο : “Παροχή…
H ΟικονομικήΕπιτροπήαφούέλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση τηςΠροέδρου.  Την τήρηση τηςνόμιμηςδιαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών τηςυπ’ αριθ. Μ 2018152 μελέτηςτηςΔιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων), για τον Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 18587/30-8-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18587/30-8-2018 Πρακτικού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση της Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 392.415,55€, στο όνομα της προϊσταμένης του Τμήματος Πρόνοιας, κ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός