Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει τις ακόλουθες Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, καθώς αφορούν την προμήθεια ειδών και την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Εγκρίνει την Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Παπάγου - Χολαργού και "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ Α.Ε.", για την Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος από την ανωτέρω Α.Ε. προς…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Κατάρτιση των Όρων και τη Σύνταξη της Διακήρυξης της Φανερής Δημοπρασίας για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΤην παράταση -έως τις 30-6-2020 του χρόνου λήξης της υπ’αριθ. πρωτ. 28981/6-12-2019 (ΑΔΑ: 19SYMV005980058) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.» για…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΤην παράταση -έως τις 30-6-2020- του χρόνου λήξης της υπ’αριθ. πρωτ. 28679/3-12-2019 (ΑΔΑ: 19SYMV005953412) Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ», για την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση ΠροσφορώνΠρομηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Υπογραφής της Σύμβασης για την «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει το με αριθ. Πρωτ. 4460/6-3-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός