Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Εγκρίνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, ως ακολούθως :
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.217,68 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει τις ακόλουθες αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, καθώς αφορούν την προμήθεια…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΤην Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6018/9-4-2020 Αίτησης του Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», περί Παράτασης της Προθεσμίας περαίωσης…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 429,02 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος της αντίστοιχης πιστώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι:
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή του Υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου για το υπ’ αριθ. 514/19-03-2020 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 59,77 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς, από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου-Χολαργού κ. Νικόλαο Κουκή, εκατόν είκοσι (120) διατακτικών σίτισης αξίας πέντε…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός