Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 142,85 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση ισόποσων…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑπαλλάσσει τον κ. Γεώργιο Βασιλάκη από κάθε ευθύνη ως υπολόγου του υπ’ αρ. 786/1-6-2020 χρηματικού εντάλματος ποσού 20.000,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑποδέχεται τη δωρεά της OK Anytime Market Α.Ε. 3.000 τεμαχίων σε εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού 0,5 lt ‘ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ’, τα οποία θα διανεμηθούν στους μαθητές κατά τη…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΑποδέχεται τη δωρεά τριάντα (30) μεταχειρισμένων ξύλινων γραφείων από την εταιρεία ΓΚΡΕΚΟ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΦΜ 800994250), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν ανάγκες του…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τη 2η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΠαραλαμβάνει και εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο “ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ” προϋπ. 5.326,88€ με ΦΠΑ 24%, η…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα1.Εγκρίνει το Πρακτικό 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός