Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 7379/15-5-2020 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Σαράντα Πέντε (45) ημερών, δηλαδή έως τις 26/07/2020, στην Ανάδοχο Εταιρεία «ERGMASIN DEALS P.C», για την ολοκλήρωση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 6955/6-5-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παραδοτέων
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤη Χορήγηση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Υπογραφής της Σύμβασης στην εταιρεία «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», έως 31/05/2020, για την Προμήθεια…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ.πρωτ. 7264/13-5-2020 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό…
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δ.Κ.Κ. (Ν3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7- 2018) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114/Α/15-6-59). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΕγκρίνει τις κατωτέρω 184,02 € από τoν υπόλογο διαχειριστή και την έκδοση …
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική ΕπιτροπήΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Ορίζει υπόλογο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.168,82 € τον Αν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Κωνστάντιο, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός