Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020 (224)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφίαα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8027/26-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για τη Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτό…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, για απ’ ευθείας Αναθέσεις Δημ. Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως :
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή, του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 758/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.168,82€.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή, του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 712/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 1.217,68 €.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Απαλλαγή, του κ. Εμμανουήλ Κονδύλη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 470/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 27,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία1.Εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 7855/22-5-2020 Πρακτικό ΙΙΙ: Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό…
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:• Την εισήγηση της Προέδρου • Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη και την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ» συνολικής…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός