Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Αδέσποτων Ζώων» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού για έκαστο τμήμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12024105 μελέτη της Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας).

CPV: 85200000-1, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 03/09/2024 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 05/09/2024 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 355415).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12024105 Μελέτη. Η χρηματοδότηση για την υπηρεσία θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. 578/2024 (ΑΔΑΜ 24REQ015023331, ΑΔΑ Ψ09ΛΩΞ1-ΖΚΝ).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και για τα δύο (2) τμήματα, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, όμως υποχρεούνται -επί ποινή αποκλεισμού- να παρέχουν όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες κάθε τμήματος.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, κάθε τμήματος για το οποίο συμμετέχουν. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/21, την ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024-25-26»» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.838,71 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12024118 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 595/2024 (ΑΔΑ: 9ΩΡ3ΩΞ1-ΤΤ5) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε 15.6265.00.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12024118 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 19η/07/2024 και ώρα: 12:00.


Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»»
ΥΠΟΨΗ Κ. ΕΛΕΝΗ ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ
3.Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/21, την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (7.272,00 €) πλέον 24% Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ ( 9.017,28€ ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12024121 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 596/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝΘΣΩΞ1-ΟΛΙ) πίστωσης ύψους 3.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 οικ. έτους 2024 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2025 ποσό 5.217,28€ (εγκεκριμένο 24REQ015112511).


Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12024121 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία επισυνάπτεται, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία από Τετάρτη 17/07/2024 έως και Πέμπτη 18/07/2024 και ώρα 13:30. Η προσφορά σας θα αποσταλεί ως εξής:

Κατάθεση ιδιοχείρως στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους
55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις
ακόλουθες ενδείξεις:

• «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»,
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», Υπόψη: κου Α. Πολίτη
• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων    συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων ».

 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας/κου Μπαρλή Γιάννη  ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 16/07/2024  έως και 23/07/2024,  έως τις 14:00, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΟΧ 2/2024

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Τηλ 213 2002911, 871, 857, 852

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ 2/2024
Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων ΣΟΧ 2/2024

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Τηλ 213 2002911, 871, 857, 852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2024

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Γ. Γιαχουντή, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857).

Οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 4/2024 θα κατατίθενται από  06/07/2024 ημέρα Σάββατο  έως και 15/07/2024 ημέρα Δευτέρα.


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντίτιμου στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Γ. Γιαχουντή, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871).

Οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 3/2024 θα κατατίθενται από  06/07/2024 ημέρα Σάββατο  έως και 15/07/2024 ημέρα Δευτέρα.


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ» .

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15498/28-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (24PROC015019852) ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τετάρτη 03/07/2024 και ώρα 15.00. 

Καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές τη συγκεκριμένη ημέρα, ο Δήμος με την παρούσα Πρόσκληση παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 04/07/2024 και ώρα 15.00. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρει η υπ’ αριθ. πρωτ. 15498/28-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (24PROC015019852).

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δίκυκλων».

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12024109 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 03/07/2024 και ώρα 15:00. 

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

       1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»,

       2.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια Δίκυκλων" Υπόψη: Κου Βασιλάκη

       3.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

                              ή

      Β. Στο email του Γραφείου πρωτοκόλλου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στον Βασιλάκη Γεώργιο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αν τα έγγραφα είναι σε ηλεκτρονική μορφή με τις κατάλληλες ψηφιακές υπογραφές όπου είναι απαραίτητο.

Σελίδα 1 από 69

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech