Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κατόπιν τροποποίησης

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 60/15-03-2023 απόφασή της και την τροποποίησή της με αρ. 74/31-3-2023.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002846-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου για τοποθέτηση/ διατήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 73/29-03-2023 απόφασή της.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002846-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Οδού Ζακυνθινού για αρση Επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 1.190.936,09€ με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:45233140-2). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

644.593,73

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%   

116.026,87

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ

760.620,60

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   

114.093,09

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

874.713,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

42.991,60

Γ.Ε. + Ο.Ε.  18%     ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

7.738,49

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

925.443,78

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

34.988,55

ΦΠΑ  24%

230.503,76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.190.936,09

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-04-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21-04.-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.

(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα  10/04/2023   η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/04/2023.

Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 121, 192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 19.208,65€ και με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ  (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  https://greece20.gov.gr/ 

             Με   Κ.Α.        64.7333.0001

Η έγκριση Μελέτης του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 170 (AΔA: 65ΨΞΩΞ1-ΕΦΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 28/03/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«Εργασίες υπηρεσίας καθαρισμού γραφιστικών επαλείψεων και αντιγραφιστική-αντιρρυπαντική προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου Παπάγου Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Σ.ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ / : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,
από 29/03/2023 έως 3/4/2023 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
όπως ορίζει η υπ’ αριθ. πρωτ. 7080/2023 επισυναπτόμενη πρόσκληση

 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και Βελτίωσης οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας», προϋπολογισμού 895.700,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45233125-1 Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους και 34922100-7 υλικά σήμανσης οδών). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 474.485,18 €
Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου (18%) 85.407,33
Άθροισμα: 643.876,39
Απρόβλεπτες Εργασίες (15%): 83.983,88
Πρόβλεψη Απολογιστικών 15.000,00
Γ.Ε.+Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 2.700,00
ΣΥΝΟΛΟ 1: 661.576,39
Πρόβλεψη Αναθεώρησης ≈0,8% : 60.762,32
Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.: 722.338,71
Φ.Π.Α. (24 %): 173.361,29
Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.: 895.700,00

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:30 μ.μ. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου. (Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/04/2023 (ημέρα) Τετάρτη η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10/04/2023 (η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.).
Όλες οι ανακοινώσεις - συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις - απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027113, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017) .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους (14.446,77 €), δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά € και με ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών ήτοι μέχρι 14/03/2024, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 16 (δεκαέξι) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  https://greece20.gov.gr/


Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 224/12-07-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΥΥΩΞ1-8ΝΧ) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η έγκριση των όρων διακήρυξης από την έγινε με την αρ. 66/22-03-2023 (ΑΔΑ:97Θ2ΩΞ1-ΓΜΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC012369439 και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) με Α/Α:197341.

Παπάγου, 27/03/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ


πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Σας ενημερώνουμε ότι στην με αρ. πρωτ. 6075/16-03-2023 διακήρυξης του Δημάρχου που αφορά στον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην σελίδα 2, έχει εκ παραδρομής γραφεί στον χώρο Ρ010 που βρίσκεται στην οδό 17ης Νοεμβρίου ταχυφορτιστής AC αντί DC που είναι το ορθό.
Επίσης στο αρθ. 5, στην σελίδα 4 στο σημείο 2 αν κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται λόγω απουσίας σχετικής νομοθετικής διάταξης, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Στο αρθ. 11 Υποχρεώσεις του Παρόχου Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Η/Ο έχει εκ παραδρομής γραφεί «Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ….» αντί του ορθού ο μισθωτής.


Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2023»».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γ.ΘΕΟΧΑΡΗ / : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 23/3/2023 έως και 30/3/2023 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., όπως ορίζει η υπ’ αριθ. πρωτ. 6595/22-3-2023 επισυναπτόμενη πρόσκληση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α.Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 20  ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 60/15-03-2023 απόφασή της.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002846-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και Δ.Ο.Π.Α.Π, με δικαίωμα προαίρεσης» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023023 συνολική μελέτη του Δήμου.                    

Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 20/04/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 24/04/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 183113).

 • ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΜΕ ΦΠΑ 13% (CPV: 15800000-6 Περιγραφή: «Διάφορα προϊόντα διατροφής»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 352.180,80 €, ήτοι 397.964,30 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 387.398,88 €, ήτοι 437.760,73 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΜΕ ΦΠΑ 24% (CPV: 39220000-0, Περιγραφή: «Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 8.995,80 €, ήτοι 11.154,79 € με ΦΠΑ 24% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 9.895,38 €, ήτοι 12.270,27 € με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 3: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15411110-6, Περιγραφή: «Ελαιόλαδο»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 31.608,06 €, ήτοι 35.717,11 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 34.768,87 €, ήτοι 39.288,82 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 4.:  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15331170-9, Περιγραφή: «Κατεψυγμένα λαχανικά»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 19.636,32 €, ήτοι 22.189,04 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 21.599,95 €, ήτοι 24.407,95 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15220000-6, Περιγραφή: «Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 78.709,62 €, ήτοι 88.941,87 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 86.580,58 €, ήτοι 97.836,06 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15300000-1, Περιγραφή: «Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 87.823,56 €, ήτοι 99.240,62 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 96.605,92 €, ήτοι 109.164,69 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15810000-9 Περιγραφή: «Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 54.667,80 €, ήτοι 61.774,61 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 60.134,58 €, ήτοι 67.952,08 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • TMHMA 8: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15110000-2 Περιγραφή: «Κρέας»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 108.036,72 €, ήτοι 122.081,49 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 118.840,39 €, ήτοι 134.289,64 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • TMHMA 9: ΓΑΛΑ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (CPV: 15511000-3, Περιγραφή: «Γάλα»)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 51.483,60 €, ήτοι 58.176,47 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 56.631,96 €, ήτοι 63.994,12 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 15800000-6) 

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 171.800,00 €, ήτοι 194.134,00 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 206.160,00 €, ήτοι 232.960,80 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 11 :  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 15411110-6)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 49.045,00 €, ήτοι 55.420,85 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 58.854,00 €, ήτοι 66.505,02€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΤΟΥΣ 2023 (CPV: 15110000-2)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 3.090,45 €, ήτοι 3.492,21 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 3.708,54 €, ήτοι4.190,65 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΑΣΧΑ ΕΤΟΥΣ 2024 (CPV: 15110000-2)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 6.180,90 €, ήτοι 6.984,42 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 7.417,08 €, ήτοι 8.381,30 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΑΣΧΑ ΕΤΟΥΣ 2025 (CPV: 15110000-2)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 6.180,90 €, ήτοι 6.984,42  € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 7.417,08 €, ήτοι 8.381,30 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 15:  ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 15511000-3)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 278.899,20€, ήτοι 315.156,10 € με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 418.348,80€, ήτοι 472.734,14 € με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

 • ΤΜΗΜΑ 16: ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. (CPV: 15810000-9, CPV: 15321000-4, CPV: 15894400-5, CPV: 15981000-8)

Το ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 21.535,00 €, ήτοι 24.334,55 € με ΦΠΑ 13% .

Για το εν λόγω τμήμα δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης

 • ΤΜΗΜΑ 17 : ΓΑΛΑ  Δ.Ο.Π.Α.Π  (CPV: 15511000-3)

Το ποσό προ ΦΠΑ χωρίς την προαίρεση για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 5.702,40€, ήτοι 6.443,70€ με ΦΠΑ 13% (χωρίς την προαίρεση).

Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 7.413,12€, ήτοι 8.376,81€ με ΦΠΑ 13% (συμπ. της προαίρεσης).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.812.828,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 12023023 συνολική μελέτη του Δήμου, ενώ έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους  προϋπολογισμούς έτους 2023-2024-2025 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ (15.6473.0002, 60.6473.0002, 10.6061.0001, 15.6061.0001, 20.6061.0001, 30.6061.0001, 35.6061.0001, 45.6061.0001 και 50.6061.0002, 15.6481.0001, 15.6063.0001, 60.6481.0001, 10-6061.000, 15-6481.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού (συνολικά 17 τμήματα), ενώ δεκτές γίνονται και προσφορές για κάθε τμήμα ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της διακήρυξης.

Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό τμήματος της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές που ξεπερνούν την ενδεικτική τιμή κάποιου είδους του Προϋπολογισμού της παρούσας, αλλά δεν ξεπερνούν τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του αντίστοιχου τμήματος.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα  213-2002842/841/859.

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Σελίδα 1 από 62

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech