Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση, από ΤΡΙΤΗ 20/02/2024 μέχρι και ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2024 και ώρα 14:00 στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024
για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Συνέχιση Δράσης Δομών παροχής βασικών αγαθών Δήμου Παπάγου- Χολαργού»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης: «Συνέχιση Δράσης Δομών παροχής βασικών αγαθών Δήμου Παπάγου- Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ 6001955, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027», στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

Οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 1/2024 θα κατατίθενται από  17/02/2024 ημέρα Σάββατο έως και 26/02/2023 ημέρα Δευτέρα.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & TABLETS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ιωάννης Γκότσης) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση, μέχρι και την  ΤΡΙΤΗ 20/02/2024, και ώρα 14:30

A.   στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός)

ή

B.  στο e-mail του πρωτοκόλλου του Δήμου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κοινοποίηση στο e-mail του του κ. Ι. Γκότση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023082 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. CPV: 34928480-6 / 18100000-0, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 08/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 341275). Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 74.989,99 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023082 μελέτη, για την οποία έχει προβλεφθεί η αναλογούσα πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023-2024 του Δήμου (ΚΑ 20.6063.0007/30.6063.0001/35.6063.0001/45.6063.0001).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, για το/τα τμήμα/τα για το/τα οποίο/α συμμετέχουν. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το τέσσερα επί τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α..

Οι Συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως ένα (1) έτος από την υπογραφή τους και ανάρτηση τους. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002841/842.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Autocad)».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ταϊγανίδου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση έως και Παρασκευή 16-02-2024 και ώρα 12:00 στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην εκμίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται στο κηποθέατρο Παπάγου
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Δημοτική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 31/07-02-2024 απόφασή της.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία κριθεί άγονη, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002846-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  διάρκειας δύο (2) ετών”» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12024003 συνολική μελέτη.                      

Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 08/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 11/03/2024 και ώρα 11:00 π.μ. (α/α συστήματος 338255).

Ø  ΤΜΗΜΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», (CPV: 39830000-9/33771000-5/1824000-7/39715300-0/19640000-4/34928480-6/18424000-7/33000000-0/33631600-8 (Ποσό προ ΦΠΑ: 20.592,50€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 25.204,04€), το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα υποτμήματα:

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Α.1: EΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Ποσό προ ΦΠΑ: 19.627,50€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 24.181,14)

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Α.2: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Ποσό προ ΦΠΑ: 965,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6%: 1.022,90)

Ø  ΤΜΗΜΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ »,(CPV: 19640000-4 με περιγραφή: «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο»), (Ποσό προ ΦΠΑ: 72.580,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 24%: 89.999,20€)

Ø  ΤΜΗΜΑ Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ » , (CPV: 39830000-9 με περιγραφή: «Προϊόντα καθαρισμού» / CPV: 33700000-7 με περιγραφή: «Προϊόντα ατομικής περιποίησης» /CPV: 33771000-5 με περιγραφή: «Προϊόντα υγιεινής από χαρτί»), (Ποσό προ ΦΠΑ: 21.200,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 25.748,00€)

Ø  ΤΜΗΜΑ Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», (CPV: 39830000-9 με περιγραφή: «Προϊόντα καθαρισμού»),(Ποσό προ ΦΠΑ: 115.973,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6%, 13% & 24 : 136.542,52€), το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα υποτμήματα:

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Δ.1 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, (Ποσό προ ΦΠΑ: 70.748,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 82.885,52)

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Δ.2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, (Ποσό προ ΦΠΑ: 9.895,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 24%: 12.269,80€)

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Δ.3 ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, (Ποσό προ ΦΠΑ: 15.850,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 19.123,00€)

Ø  YΠΟΤΜΗΜΑ Δ.4 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, (Ποσό προ ΦΠΑ: 19.480,00€ και Ποσό συμπερ. 6%, 13% & 24%: 22.264,20€)

Ø  ΤΜΗΜΑ Ε: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ.Ο.Π.Α.Π. , ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ », (Ποσό προ ΦΠΑ: 7.601,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 9.313,91€),το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα υποτμήματα:

Ø  ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ε.1 EΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΠΑΠ (Ποσό προ ΦΠΑ: 7.331,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 9.027,71€)

Ø   ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ε.2 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΩΗΝ ΔΟΠΑΠ (CPV: 33631600-8 με περιγραφή: «Αντισηπτικά και απολυμαντικά»), (Ποσό προ ΦΠΑ: 270,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% : 286,20€)

Ø  ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ » , (Ποσό προ ΦΠΑ: 27.114,00€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 32.845,11€)

Ø  ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ » , (Ποσό προ ΦΠΑ: 19.337,90€ και Ποσό συμπερ. ΦΠΑ 6% και 24%: 23.435,72€)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 343.088,49 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 12024003 συνολική μελέτη, ενώ έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους  προϋπολογισμούς έτους 2024-2025 (10.6634.0001/15.6473.0002).

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων-υποτμημάτων του διαγωνισμού, ενώ δεκτές γίνονται και προσφορές για κάθε τμήμα ή κάθε υποτμήμα ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων ή υποτμημάτων , όπως αυτά αποτυπώνονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας.

Προσοχή: Για το ΤΜΗΜΑ Δ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (δεν είναι αποδεκτές οι προσφορές για υποτμήμα)

Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων ή υποτμημάτων , όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας, θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό τμήματος- υποτμήματος  της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016), ενώ δεν απορρίπτονται προσφορές που ξεπερνούν την ενδεικτική τιμή κάποιου είδους της παρούσας. (οι προσφορές δύνανται να ξεπερνούν την ενδεικτική τιμή κάποιου είδους, χωρίς να ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος-υποτμήματος ).

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίοκάθε τμήματος ή υποτμήματος για το οποίο συμμετέχουν.. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα  213-2002842/841/859.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

 Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του
Ν.4782/21, την «Υπηρεσία έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών για τις υπηρεσίες
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 7.988,08 ΜΕ
Φ.Π.Α 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12023216 μελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 223/2024
(ΑΔΑ: 6ΥΝ9ΩΞ1-ΣΒΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε
10.6162.0001.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12023216 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική
προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την 31η/01/2024 και ώρα: 12:00.
Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους
55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις
ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υπηρεσία έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών για τις
υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»
2. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας :«…………………………………………………………. »

• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου
οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ.
Μ12023216 μελέτης.
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016
Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς,
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου
εκπροσώπου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητα της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται
παραπάνω).
• Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας &
ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης ΚΑΙ επιπλέον η προσκόμιση
ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του (πάντα για
χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31-12-2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech