Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την «Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης και μυοκτονίας) κτηρίων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2021» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12021103 μελέτη.

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Βατικικώτη) έως και την Τετάρτη 23/6/2021 και ώρα: 14.30

Δείτε αναλυτικότερα

  1. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Την υπ’ αρ. 12021103 μελέτη

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 31 ΜΑΪΟΥ 2021  έως και Τετάρτη 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ» για τα έτη 2021, 2022 & 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.900,00 €, (πλέον ΦΠΑ 13%).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 154/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ6ΥΘΟΛΥΡ-Η2Φ) (Εγκεκριμένο ΑΔΑΜ:21REQ008603678) προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης του ΔΟΠΑΠ για τα έτη 2021, 2022 & 2023. Σε περίπτωση που για λόγους δημόσιας υγείας το αθλητικό camp ματαιωθεί ή τροποποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση και η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών δύναται να διαμορφωθεί αναλόγως.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια από:
27 Μάϊου 2021 μέχρι και την 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους. Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης, θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Η σύμβαση που θα προκύψει για το αθλητικό camp του ΔΟΠΑΠ θα έχει διάρκεια τα 2021, 2022, 2023. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5 % της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
δ. Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τους όρους της μελέτης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 13-5-2021 μελέτης του ΔΟΠΑΠ. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά σας, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55, 15561 Χολαργός – ισόγειο)

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών για την προμήθεια με τίτλο:
«Είδη σίτισης των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ»
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Δευτέρα 24/5/2021 έως Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ε. Πετροπούλου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2021 έως και ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τα κτίρια του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. Κωνστάντιου ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2021 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SELF ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVΙD-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας Α. Καλπάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2021  έως και ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε κτίρια του Δήμου Παπάγου Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 64.850,02 € (εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ & δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021080 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Υπηρεσιών) (CPV 90911200-8).

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα το ΚΑ 10.6274.0001 και πρόβλεψη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 27/04/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/04/2021 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του καθαρού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.045,97 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα ενός (1) έτους.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων για το έτος 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Κ. Κωνστάντιου) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΡΙΤΗ 13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021  έως και ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Υπηρεσίες Ζωντανής Μετάδοσης στο Διαδίκτυο-Live Streaming των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΤΡΙΤΗ 13  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021  έως και ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech