Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Επαναλαμβάνει την προκήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, καθώς δεν παρουσιάστηκε μειοδότης στην υπ’ αριθ. 7505/27-04-2022 διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΙΣ8ΩΞ1-Χ21. Το ακίνητο πρέπει:

• να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
• να είναι προσπελάσιμο
• να έχει συνολικό εμβαδόν (το οικόπεδο) τουλάχιστον τετρακοσίων μέτρων (400 τ.μ. – συμπεριλαμβανομένων των δομημένων τμημάτων του)
• να αριθμεί κατ’ ελάχιστο δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλες και με εμβαδόν τουλάχιστον 15 τ.μ., σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία
• να αριθμεί κατ’ ελάχιστο ένα (1) γραφείο δασκάλων – διδασκόντων
• να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
• να διαθέτει επαρκή περιφραγμένο αύλειο χώρο
• να είναι καλά διατηρημένο και να διαθέτει θέρμανση.
• Στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ή αλλιώς η δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από 24/11/2022 έως και τις 14/12/2022.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή Καταλληλότητας, με επιτόπιο έλεγχο κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου, αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού www.dpapxol.gov.gr στη διαδρομή Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και χορηγείται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών (κα Α. Χατζηπαυλή, κ. Ντοφέν, κα Μπαφέτη κ. Κελεπούρης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2002859,841,842, 913).

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Π. Χαρδαλούπα, Ι. Γεωργικόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911, -871, -857).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 15/11/2022 έως Πέμπτη 24/11/2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (37.193,80 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12022195 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 706/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΑΓ2ΩΞ1-2Ξ7), σε βάρος των Κ.Α. 10.6614.0002 & 10.6613.0006 οικ. έτους 2022.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12022195 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως την Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

  1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
  2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ κλπ Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών και Χαρτιού Εκτυπώσεων»
  3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

  • ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
  • ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12022195 μελέτης
  • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητα της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).
  • Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας & ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης  ΚΑΙ επιπλέον η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).

 Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κ. Α. Πολίτης, τηλ. 2132002887 

 Ο Δήμαρχος

 Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού


Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12022040 μελέτη του Δήμου.

CPV: 44112200-0, 39113300-0, 31527200-8, 77310000-6, 43323000-3, 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 05/12/2022 και ώρα 15:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 07/12/2022 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 175789).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 776.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12022040 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει αφενός από Πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» σύμφωνα με τον Αρ. Απόφασης 238.3.3/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.) για το ποσό των 464.965,00€ και αφετέρου από ιδίους πόρους του Δήμου για το ποσό των 311,275,00€. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 490/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010790568, ΑΔΑ ΩΝΑΒΩΞ1-Γ4Β) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0004.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλιώς απορρίπτονται. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο (2%) της εκατό επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (12.520,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) της εκατό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

 Φρανσουά Ντοφέν
Τμήμα Προμηθειών
Δήμος Παπάγου - Χολαργού
213 2002841/842/859/913

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 26/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΛΗ6ΩΞ1-2ΑΨ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου του 2023 και ώρα 14:00 για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου».

Επίσης ως προς τα παραδοτέα των σχεδίων τονίζεται ότι τα ΣΧΕΔΙΑ που θα παραδοθούν, θα είναι μεγέθους DIN A1 διαστάσεων 594 × 841 mm και όχι διαστάσεων A0 που εκ παραδρομής αναφέρθηκαν στις διευκρινίσεις του διαγωνισμού. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην οικεία Αναλυτική Προκήρυξη και ιδιαίτερα στο «ΑΡΘΡΟ 14ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4412/2016 (Α’ 147)και του άρθρου 5
της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/40505/387/2021 (Β’ 2239)

για την

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Στο Ο.Τ. 188Ζ της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• Κύριος του Έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Διοργανώτρια Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Προϊσταμένη Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
• Αρμόδια υπηρεσία που θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Έργων Υποδομής.

Οδός             : Αναστάσεως 90
Ταχ. Κωδ.      : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες  : Χριστίνα Αναγνωστοπούλου
Τηλέφωνο      : 213 2027113, 213 2027120
FAX               : 213 2027198
E-Mail            : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα     : www.dpapxol.gov.gr
ΝUTS             : EL301

• Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος (Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ: 15.7411.0025). Για την διενέργεια του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού έχει εγγραφεί το ποσό των 25.000,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022, που αντιστοιχεί σε δαπάνες των προβλεπομένων βραβείων και εξαγορών καθώς και της αμοιβής των μελών της κριτικής επιτροπής και των εξόδων διοργάνωσης της έκθεσης. Ομοίως θα προβλεφτεί η υπόλοιπη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 που θα συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των μελετών που θα ανατεθούν στον πρώτο βραβευθέντα και της προτεινόμενης ομάδας του. Αντιστοίχως έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2022 όπως και θα εγγραφεί και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 και για τις αμοιβές των μελετών.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός είναι η ανέγερση ενός λειτουργικού, σύγχρονου, κτιρίου που θα στεγάσει τον βρεφονηπιακό σταθμό.
Αντικείμενο είναι η κατασκευή ενός νέου οργανωμένου βιοκλιματικού κτηρίου, με σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού και κατασκευής.
Πιο αναλυτική αναφορά για το στόχο και το αντικείμενο του Διαγωνισμού γίνεται στην Αναλυτική Προκήρυξη.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το έργο για την «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου», θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2, εδάφιο α.6, της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων και της μελέτης περιβάλλοντος χώρου, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και το άρθρο 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζομένου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες οι οποίες θα απαιτηθούν στην ανάθεση του έργου για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης. Στις μελέτες αυτές θα περιλαμβάνονται στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη και άλλες μελέτες οι οποίες πιθανά θα απαιτηθούν.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους τιθέντες στόχους (άρθρα 4 και 5 της παρούσας ) και κυρίως ως προς τα παρακάτω κριτήρια:
Η αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδέα (70%)
Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης (30%)

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 17-02-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 -14:00.
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής και η σύνθεσή της θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021).
Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
• Ένας (1) κριτής «διακεκριμένο μέλος», που επιλέγεται από την Διοργανώτρια αρχή.
• Ένας (1) κριτής, εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής με τον αναπληρωτή του.
• Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Υ.Π.Ε.Ν. από τον κατάλογο των κριτών της κατηγορίας μελέτης (αρχιτεκτονικές μελέτες).
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, στην οποία ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, και ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.


8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία (χωρίς Φ.Π.Α.):
Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να απονέμει επαίνους έως τρείς (3) συμμετοχές, αντί του ποσού των 600 € έκαστη (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Για το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται, έως και την 01-02-2023, ώρα 14.00. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες - εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 28 - 11 - 2022, ώρα 14.00) από τους εγγεγραμμένους, καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021), όπως ισχύει σήμερα.

Παπάγου 14/10/2022
Ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων, έτους 2022».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α.ΦΑΡΚΩΝΑ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2022, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 2022».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΑΡΤΕΜΗ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2022 έως και ΤΡΙΤΗ 11/10/2022, από τις 08:30 έως τις 13:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο (2) γηπέδων PADEL», προϋπολογισμού 94.302,00 € με 24% Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45212210-1). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 56.013,50
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 10.082,43
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΑΝΗ 66.095,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 9.914,39
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ 76.050,00
ΦΠΑ 24% 18.252,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.302,00

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη, σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.
(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη.
Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.521,00 € και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστόν δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» , Με Κ.Α. 15.7336.0027
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 288/2022 από 14-9-2022(AΔA: 68Φ5ΩΞ1-Β43) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, …../10/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.188,77 € πλέον ΦΠΑ (29.994,08 € με ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. Μ12022160 μελέτη.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’αριθ.πρωτ. 641/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 35.6662.0002.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. Μ12022160 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα: 14.00.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί:
• Είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (δ/νση: Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
• Είτε στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:
• ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
• ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. Μ12022160 μελέτης
• ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

1. Πλήρης τεχνική περιγραφή καθώς και φυλλάδια και προσπέκτους του κατασκευαστή για ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
2. Εγγύηση του κατασκευαστή ή προμηθευτή για όλα τα είδη (σε μορφή βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης).
3. Πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 του προμηθευτή ή της εταιρείας κατασκευής.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι, όλα τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι, η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κα Παρασκευή Τσαρδακλή τηλ. 2132027126 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/anatheseis.html

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech