Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech

Το site υποστηρίζει text to speech

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 την Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (9.017,28 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 12023123 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 441/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΝΩΜΩΞ1-ΝΛΤ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 οικ. έτους 2023 και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2024.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 12023123 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία από Τετάρτη 21/06/2023 έως και Παρασκευή 23/06/2023 και ώρα: 13:30.

Η προσφορά σας θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561, Χολαργός) σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με τις ακόλουθες ενδείξεις:

  1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
  2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»
  3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Επιπλέον της προσφοράς σας και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει:

  • ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
  • ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 12023123 μελέτης.
  • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Σε περίπτωση ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ εταιρείας χρειάζεται η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητα της εταιρείας ΚΑΙ του ιδιοκτήτη (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω).
  • Σε περίπτωση ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης χρειάζεται η προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας & ασφαλιστικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης  ΚΑΙ επιπλέον η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ιδιοκτήτη από τον φορέα ασφάλισής του (πάντα για χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω). 

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης επικοινωνήστε με τον κ. Α. Πολίτη στο τηλέφωνο: 213 2002887.

  

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας / υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια φυτών και δέντρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου 2023».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική  πρόσκληση, έως 23-6-2023 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
« Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτηρίων για τα έτη 2023 – 2024 »


Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κας/κου Κωνστάντιου ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,
από την ημέρα ανάρτησης έως και 19/06/ 2023, από τις 08:30 έως τις 14:00,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
(Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών

Κελεπούρης Τατσέλο


213 2002841/842/859/913

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ91/τ.Α’/13-04-2023)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίου)
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ) , καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 ( ΦΕΚ 137/ Α ) « Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκοί Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
7. Την υπ’ αρ. 55/12-04-2023 (ΑΔΑ:ΨΒΔΦΩΞ1-1Χ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.34079/25-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 38151/2-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2Υ46ΜΤΛ6-ΑΟΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τριακοσίων δύο (302) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38684/3-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4947/τΒ΄/06-11-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10359/8-05-2023 του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10710/11-05-2023 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ Β).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023, είναι από 03/06/2023 ημέρα Σάββατο έως και 12/06/2023 ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο  ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopikou@dpapxol.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Ι. Γεωρικόπουλο, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871)

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                         

                               ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                            

 

 

 

 

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχει θέσει ως προτεραιότητα τον συστηματικό εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής υποδομής του Δήμου με έμφαση στα παιδιά και τους νέους.

Για τον λόγο αυτό προκήρυξε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του νέου βρεφονηπιακού σταθμού σε οικόπεδο στη γωνία των οδών Εφέσου και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προκρίθηκε επειδή επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης μελέτης, ανάμεσα σε πολλές, μέσα από μια ανοιχτή, αξιοκρατική, αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία. Πρόκειται για την ενδεδειγμένη οδό, που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου επιζητείται εξαιρετική αρχιτεκτονική ποιότητα και υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ο διαγωνισμός για τον βρεφονηπιακό σταθμό προσέλκυσε τον εξαιρετικό αριθμό των 53 συμμετοχών, για τη δημιουργία των οποίων εργάσθηκαν άνω των 230 αρχιτεκτόνων και μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, καθώς και αριθμός ειδικών συνεργατών.

Το επίπεδο των αρχιτεκτονικών μελετών που κατατέθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλό και το έργο της κριτικής επιτροπής απαιτητικό.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τους αρχιτέκτονες και τους άλλους συντελεστές των 53 μελετών, που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό. Ευχαριστεί επίσης τα διακεκριμένα μέλη της κριτικής επιτροπής για το έργο τους και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άρτια προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά από συστηματική εξέταση και αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, απένειμε τις εξής διακρίσεις:

1ο βραβείο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Αντώνιο Παπαγγελόπουλο, και Μαριάνθη Παπαγγελοπούλο

2ο βραβείο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Κωνσταντίνο Αποστολίδη (ποσοστό 70%) και Παναγιώτη Νιώτη (ποσοστό 30%)

3ο βραβείο
στον αρχιτέκτονα κ. Ευάγγελο Πουρναρά.

1οΈπαινο
στους αρχιτέκτονες κ.κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Γεωργία Δασκαλάκη

2ο Έπαινο
στον αρχιτέκτονα κ. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο.

Η δημόσια παρουσίαση του διαγωνισμού και τον μελετών θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της  υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών – υλικών».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τη σχετική πρόσκληση, έως και τη ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/2023 από τις 08:30 έως τις 14:30,

Α. Στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός),

ή

Β. Στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/02-05-2023 Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΥΓΩΞ1-8Ω6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
4. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
Διάρκεια σύμβασης από 23/6/2023 έως και 22/9/2023 (τρεις μήνες).

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004
«όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παπάγου Χολαργού, οδός Περικλέους 55, Χολαργός, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.dpapxol.gov.gr με επισυναπτόμενα, τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα, 29/05/2023 έως και Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, μετά από Απόφαση του Δημάρχου, προσλαμβάνει το προσωπικό, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση, μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ως προς τα υγρά καύσιμα» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12023074 συνολική μελέτη του Δήμου.
Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 27/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 30/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 193917).
⚫ ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 09134200-9)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 1.287.000,00 €, ήτοι 1.595.880,00 € με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Β. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 09132100-4)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 136.890,00 €, ήτοι 169.743,60€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ (CPV: 24951100-6 ) λιπαντικά σε lt και τεμ, 24950000-8 χημικά παρασκ/σματα σε lt)
Το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 31.080,00€, ήτοι 38.539,20€ με ΦΠΑ 24%.
⚫ ΤΜΗΜΑ Δ: Βιοαποικοδομήσιμο Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων για το Δήμο Παπάγου-Χολαργού (CPV: 24951100-6)
Το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 9.984,00 €, ήτοι 12.380,16€ με ΦΠΑ 24%.
⚫ ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 10.080,00€, ήτοι 12.499,20€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 23.940,00€, ήτοι 29.685,60€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
⚫ ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Ε. (CPV: 09135100-5)
Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης προ ΦΠΑ για αυτό το τμήμα ανέρχεται σε 22.680,00€, ήτοι 28.123,20€ με ΦΠΑ 24% (συμπ. της προαίρεσης).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.886.850,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προαίρεσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12023074 συνολική μελέτη του Δήμου, ενώ έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 2023-2024-2025 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης του τμήματος.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) για κάθε τμήμα για το οποίο συμμετέχουν. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023»

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ- ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) , σύμφωνα με τη συνημμένη με αριθμό 12023099 μελέτη και την υπ’ αριθ. πρωτ. 11632/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , από Τετάρτη 24/5/2023 έως και Πέμπτη 25/5/2023, από τις 08:30 έως τις 14:30,
στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Διενεργείται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά στην παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, του Δήμου, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.110 /17-05-2023 απόφασή της.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας τηλ. 2132002862-848 εργάσιμες ημέρες και ώρες) και στη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech